A Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.1.698/2023/7. számú végzése felszámolás megindításának közzétételéről
Rendszerüzenet

A Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.1.698/2023/7. számú végzése felszámolás megindításának közzétételéről

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85 fsz/5, cégjegyzékszám: 01-09-177427, adószám: 14617362-2-41) adós felszámolását elrendelte.

A felszámolási eljárást 17.Cspk.10/2022 ügyszám alatt csődeljárás előzte meg, mely eredménytelenül zárult.

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja.

A bíróság által kirendelt felszámoló: Capital Inkom Kft. (székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., adószám: 14608962-2-43)

A felszámolóbiztos: Veres-Bocskay Katalin (8196 Litér, Fűzfa utca 2., születési idő: 1973. február 11., adóazonosító jel: 8387572713, anyja születési neve: Jáger Margit)

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-01483013- 24000004

Az egyszemélyes társaság adós alapítójának (tagjának, részvényesének) neve és lakóhelye (székhelye): Kurucz Ferenc (4211 Ebes, Bocskai utca 48 A)

Mindazok [ideértve a zálogjogosultat, az alzálogjog jogosultját, továbbá a zálogjogosulti bizományost is – ez utóbbit abban az esetben is, ha a biztosított követelés nem, vagy nemcsak őt illeti meg – valamint a biztosítéki célú vételi jog alapításával, illetve jog vagy követelés biztosítéki célú átruházásával érintett, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultakat, továbbá a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti függő követelés jogosultjait is], akik az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket – kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés e) pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket – a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

A felszámoló – a módosított 1991. évi XLIX. törvény 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelések kivételével – csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után a hitelező a követelés tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 200.000,- Ft-ot az e végzésben megjelölt számlára – a bírósági ügyszámra (végzés számra) hivatkozással – 40 napon belül befizetett és ezt a felszámoló részére igazolta.

A bíróság az adós fizetésképtelenségét a Cstv. 27. § (2) bek. e) pontja alapján állapította meg. A bíróság a felszámolót elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével rendelte ki.

Az eljárás – a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti – főeljárásként indult.

A felszámoló 27/C. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:

12011186-01732985-00100006 Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.

A Cstv. 46. § (5) bekezdésben meghatározott követelések - kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket - nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a 28. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 40 napos határidőben a hitelező a követelése tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5000 forint és legfeljebb 40 000 forint költségátalányt a felszámoló 27/C. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti pénzforgalmi számlájára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - is befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. A hitelezők által befizetett összeget mint hitelezői követelést, az 57. § (1) bekezdésének f) pontja szerint kell besorolni. A felszámoló a költségátalány összegét a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

A felszámoló hivatalos elektronikus elérhetősége: 14608962#cegkapu. Budapest, 2023. évi február hó 13. napján

Bizó Georgina s.k. bírósági ügyintéző

A(z) Kurucz.eu oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
A webshop átmenetileg szünetel!