Indítsd be a grillszezont és nyerj!
Rendszerüzenet

Indítsd be a grillszezont és nyerj!

A Kurucz Agro Kft. által a 2021.06.25.-2021.08.19. közötti időszakban a www.kurucz.eu webshopban Kurucz grill termékeket vásárlók számára meghirdetett nyereményjáték.

Nyereményjáték szervezője: Kurucz Agro Kft. (továbbiakban: „Szervező”) ( székhely: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. ; cégjegyzékszám: 01-09-177427 )
Nyereményjáték lebonyolító: ExtremeNet Kft. (továbbiakban: „Lebonyolító”) ( székhely: 1034 Budapest, Tímár u. 20. ; cégjegyzékszám: 01-09-994233 )
Nyereményjáték szlogenje: Indítsd be a grillszezont és nyerj!
Nyereményjáték időszaka: 2021.06.25. - 2021.08.19.

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban részt vesz minden olyan magánszemély, aki a fent megjelölt időszakban a Kurucz webshopon https://www.kurucz.eu/  oldalon Kurucz grill termékeket vásárol és az adatkezeléshez hozzájárulását adja (a továbbiakban: „Résztvevő”).

Nyeremény:

A Játék során a következő nyereményekért játszanak a Résztvevők:
Napi: 60 darab Kurucz konyhai kötény
Heti: 7 darab Grill szett
Havi: 3 darab Kamado Grillsütő 

Nyeremények kisorsolása:

A nyereményekre jogosító 70 db nyerő időpont kisorsolására a Játékot megelőzően került sor, gépi úton, véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló programmal, a Lebonyolító irodájában, közjegyző jelenlétében.

A sorsolás időpontja és helyszíne: 2021.06.28. 14:00 Exterme Net Kft. (1034 Budapest, Tímár u. 20. II.em.)  A sorsolás nem nyilvános.

Napi nyeremények nyerő időpontjaihoz tartozó pályázati időszak: 2021. június 25. 00:00:00 és augusztus 19. 23:59:59 között, összesen 60 db nyerő időpont.
Heti nyeremények nyerő időpontjához tartozó pályázati időszak: 2021. június 25. 00:00:00 és augusztus 19. 23:59:59 között, összesen 7 db nyerő időpont.
Havi nyeremények nyerő időpontjához tartozó pályázati időszak: 2021. június 25. 00:00:00 és augusztus 19. 23:59:59 között, összesen 3 db nyerő időpont.

Egy Résztvevő a Játék időtartama alatt a napi és heti nyereményekből csak egyet-egyet nyerhet, de a havi nyereményt az a sikeres Résztvevő is megnyerheti, aki a Játékban már nyert más nyereményt (napi, heti nyereményt).

Nyertesek értesítése:

A Lebonyolító a nyertest a sorsolástól számított 30 napon belül értesíti a nyeremény átvételének időpontjáról és pontos részleteiről a webshopban megadott elérhetőségek valamelyikén.

A nyeremények átvételének feltételei:

A Lebonyolító vállalja, hogy a nyeremény átvételére a sorsolás időpontjától számított 90 napon belül lehetőséget biztosít. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők téves, vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért.

A Szervező jogai:

Amennyiben az nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az nyereményjátékt szüneteltesse vagy törölje.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni. Amennyiben az nyereményjáték során bármely Résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége vagy ténye merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és a sorsolási listákból töröljön.

A Résztvevők elfogadják, hogy az nyereményjátékban való részvétel során a jelen részvételi feltételek és játékszabályban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a jelen részvételi feltételek és játékszabály megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Játékszabályzatot kiegészítse, vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat a weboldalán található játékszabályban teszi közzé.

Általános rendelkezése:

A Résztvevők az nyereményjátékban való részvétellel együtt jelen játékszabály rendelkezéseit is elfogadják. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adataik kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Résztvevők által önkéntesen tudomására hozott adatokat az e vonatkozásban irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a játék lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából a cél megvalósulásáig, illetve a kapcsolódó kötelezettségek (pl. adózás) teljesítéséig kezeli.

Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Szervező adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatása megtalálható a Szervező internetes oldalán elérhető Adatkezelési tájékoztatóban: https://www.kurucz.eu/tartalom/28/adatkezelesi-tajekoztato  

A Résztvevő az nyereményjáték részleteivel, továbbá az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az info@kurucz.eu e-mail címen.

Budapest, 2021.06.25.
Kurucz Agro Kft.
Szervező


Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató irányadó a Kurucz Agro Kft. (Cím: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.; a továbbiakban: Adatkezelő) alábbi nyereményjátéka (a továbbiakban: Nyereményjáték) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

A nyereményjáték időtartama: 2021.06.25.és 2021.08.19.
A nyereményjáték jelmondata: Indítsd be a grillszezont és nyerj!

A nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki a fent megjelölt időszakban a Kurucz webshopon https://www.kurucz.eu/ oldalon Kurucz grill termékeket vásárol és az adatkezeléshez hozzájárulását adja (a továbbiakban: „Résztvevő”).

Az adatkezélés célja:

Az Adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a játék lebonyolítása alatt a Nyereményjátékban való részvétel, a Nyertes nyilvántartása, nyereményátadás biztosítása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

A Nyereményjátékban való részvétel során az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Nyereményjátékban Résztvevő megfelelő tájékoztatásán alapuló hozzájárulás.

A Nyereményjátékban való nyertesség esetén a személyes adatok a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 169. §- a, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi Cl. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján kerülnek kezelésre.

A kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelő a Nyereményjáték során a Résztvevőknek kizárólag azokat a személyes adatait kezeli, amelyeket a Résztvevők „Az nyereményjátékban való részvétel feltétele” pontban részletezettek szerint megadnak, és amelyek a fent említett adatkezelési célok elérésére alkalmasak és ennek érdekében egyaránt szükségesek. Így például a név, cím, születési idő, telefonszám, e-mail cím.

Nyereményjáték Nyerteseinek az alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: neve, születési neve, születési helye, születési idő, lakcím.

A Nyereményjátékban résztvevő Résztvevők/Nyertesek csak a saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az adatkezeléssel Érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama:

Nyereményjátékban való részvétel érdekében a személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve addig kezeli, amíg a Résztvevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását egyéb módon nem vonja vissza, vagy nem kéri személyes adatai törlését.

Nyereményjátékban való nyertesség esetén a számviteli bizonylatokat az Adatkezelő az Szvtv.

169. §-a alapján 8 évig, illetve az adóügyi bizonylatokat az Art.-ban meghatározott elévülési ideig köteles megőrizni.
A Résztvevő/Nyertes az adatbiztonsági kérdésekről, az érintetti jogokról bővebb tájékoztatást az
Adatkezelő weboldalán az alábbi linken https://www.kurucz.eu/tartalom/28/adatkezelesi-tajekoztato szerezhet.
A(z) Kurucz.eu oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.